سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

امام صادق(ع) فرمود:
توانمندان شیعیان ما، برای نیازمندان شان، امین های ما هستند، زیرا، ما را در بین آنان حفظ می کنند، [یعنی، با بذل مال شان، آنها را، هم چنان پیرو ما نگاه می دارند] خداوند، توانمندان دلسوز را حفظ کند!
منبع: کافی 2/265/21.

 

دسته بندی